Obsługujemy karty
bez dopłat i ograniczeń
Klub Portfit
Twoja przystań zdrowia
ZUMBA, SALSATION,
SCHWINN ROWERY,
WORLD JUMPING
SIŁOWNIA, KARDIO

Regulamin

REGULAMIN KLUBU

 1.  Zasady ogólne
  1.    Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług sieci klubów Portfit oraz „MatrixFitness”).
  2.    Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie Klubu, stanowią przedmiot regulacji Regulaminu Klubowicza. Postanowienia Rozdziału I Regulaminu Klubowicza stosuje się wprost w odniesieniu do niniejszego Regulaminu Klubu.
  3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2018r.
 2.  Ogólne warunki korzystania z Klubu
  1.    Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
  2.    Klub świadczy usługi w zakresie siłowni i zajęć grupowych.
  3.    Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
  4.    W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
  5.    Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
  6.    Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
  a)    gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
  b)    nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
  c)    nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
  7.    Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
  III.    Godziny otwarcia
  1.    Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu.
  2.    Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z punktów Klubu i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.matrixfitness.com.pl.
  3.    Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.
 3.  Zachowanie
  1.    Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
  2.    Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
  3.    Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
  4.    W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
  5.    Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go, a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Klub zwraca Klubowiczowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
  6.    Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.
 4.  Postępowanie ze sprzętem
  1.    Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
  2.    Hantle muszą być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli z wysokości.
  3.    Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
  4.    Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
  5.    Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
  6.    Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.
 5.  Odzież
  1.    Członek Klubu w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
  2.    Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
  3.    W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
  4.    Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

VII.    Wejście do Klubu
1.    Karta członkowska ma formę karty z kodem kreskowym umożliwiającej wejście do Klubu. W przypadku zgubienia karty, Klubowicz powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klubowicza oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu zgodnie z cennikiem na zasadach określonych w Regulaminie Klubowicza.
2.    Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.
3.    Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza  kary zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.
4.    Trenowanie bez karty wiąże się z nałożeniem dodatkowej opłaty określonej w cenniku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.

VIII.    Zajęcia Grupowe 
1.    Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem.
2.    Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
3.    Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać  w Recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne.
4.    Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. W przypadku nieodwołania obecności, Klubowicz traci możliwość zapisywania się na zajęcia grupowe na okres 2 tygodni.
5.    Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
IX.    Muzyka/ używanie telefonów komórkowych
1.    Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
2.    Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
3.    Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.

 1.  Doping i inne środki
  1.    W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby FitnessProtfit oraz MatrixFitness, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
  2.    W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja.
 2.  Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione
  1.    Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu.
 3. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie klubu, w tym w przebieralniach/szatniach oraz szafkach. Klubowicz pozostawia rzeczy osobiste w wyżej wymienionych miejscach na własną odpowiedzialność.
  3.    Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
  4.    Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
  .    Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.

XII.    Rodzina, przyjaciele i dzieci
1.    Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.
2.    Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
3.    Rodzina i osoby towarzyszące, które nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie kawowej/poczekalni.

REGULAMIN KLUBOWICZA

 1.  Zasady ogólne
  1.    Niniejszy regulamin („Regulamin Klubowicza”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Klubów Portfit i Matrix Fitness oraz zasady korzystania z usług Klubów Portfit i Matrix Fitness
  2.    Klub Portfit oraz kluby Matrix Fitness świadczą usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.
  3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Klubów Portfit i MatrixFitness
 2.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018.
  5.    Osoba, która korzysta z usług oferowanych przez Klub Portfit lub kluby MatrixFitness („Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubowicza oraz Regulaminie Klubu (łącznie zwanych „Regulaminami”) zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminach.
  6.    Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest otrzymanie przez Klubowicza karty magnetycznej podpisanie przez Klubowicza. Zawarcie umowy jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klubowicz zapoznał się z Regulaminem Klubowicza oraz Regulaminem Klubu. Regulaminy są dostępne pod adresem www.matrixfitness.com.pl oraz w każdym Klubie.
  7.    W przypadku firm zasady współpracy określone są także w odrębnej Umowie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminów a postanowieniami Umowy, przeważają postanowienia Umowy.
  8.    Klub Portfit oraz kluby MatrixFitness są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności świadczonych usług z Umową na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  9.    Klub Portfit i kluby MatrixFitness zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminów, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3.  Uzyskanie członkostwa w Klubie
  1.    Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
  2.    Każdy Klubowicz otrzymuje indywidualną kartę Klubowicza (członkowską).
  3.    Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo korzystania z usług Klubu jest karta członkowska (karnet). Karta powinna być przez Klubowicza podpisana.
  4.    W przypadkach wskazanych w Regulaminie Klubu, Klub może odmówić członkostwa w Klubie, wypowiedzieć Umowę lub rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia.
  5.    Klubowicz jest zobowiązany informować Klub o wszelkich zmianach adresu (adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego).

III.    Forma płatności
1. Klubowicz może dokonać zapłaty w formie gotówki albo za pomocą karty płatniczej na terenie klubu Portfit lub klubów MatrixFitness.2. Klubowicz może dokonać zakupu karnetu przez Internet a stronie internetowej klubu matrixfitness.com.pl w Strefie Użytkownika.

 1. Płatności internetowe realizowane są przez Przelewy24.
  3.    W przypadku płatności w formie gotówki, karty płatniczej lub przelewu internetowego Klubowicz uiszcza opłatę w wysokości ceny karnetu za wybrany okres członkostwa w Klubie.
 2.  Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału IV niniejszego Regulaminu Członkostwa, wynika z aktualnie obowiązującego cennika.
 3.  Opłaty dodatkowe
  1.    Dodatkowe opłaty są naliczane w następującej wysokości:
  a.    10 PLN za wyrobienie duplikatu magnetycznej karty członkowskiej.
  b.    30 PLN za zawieszenie członkostwa/karnetu w Klubie.
 4.  Czas trwania umowy
  1.    W przypadku członkostwa płatnego w formie gotówki, karty płatniczej lub przelewu internetowego członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres – umowa z Klubem jest zawierana na czas określony.
  2.    Klubowicz ma prawo zawiesić członkostwo w Klubie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Zawieszenie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN. Prawo do zawieszenia karnetu mają tylko Klubowicze, którzy zakupili karnety długoterminowe (od 3 miesięcy).
  4.    Zawieszenie należy zgłaszać najpóźniej do 25 – ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego członkostwo ma zostać zawieszone.
  5.    Zawieszenie członkostwa Członek może zgłosić:
  a.    osobiście w recepcji Klubu (przekazując oświadczenie o zawieszeniu członkostwa),
  b.    za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Klubu. Adresy mailowe Klubów podane są na www.matrixfitness.com.pl
 5.  Dane osobowe i kontakt z Klubowiczami
  1.    Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest podanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Dane Osobowe”), niezbędnych do zawarcia Umowy.
  2.    Klub rejestruje wejścia Klubowicza za pomocą czytników kart magnetycznych. Dodatkowo, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe.
  3.    Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klubowicza w ramach rejestracji oraz  danych w skazanych w pkt. 2 powyżej jest Centrum Fitness Ryszard Orzechowski.
  4.    Centrum Fitness Ryszard Orzechowski przetwarza Dane osobowe Klubowicza jedynie w celu umożliwienia korzystania z Klubu i zapewnienie bezpieczeństwa Klubowiczom.
  5.    Każdy Klubowicz ma prawo dostępu do Danych Osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Ponadto każdy Klubowicz ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  6.    Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.

VIII.    Reklamacje
1.    Klubowicz może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Klub Fitness World w sposób sprzeczny z Umową korespondencyjnie na adres siedziby Klubu albo wybranej placówki Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wybranej placówki Klubu.
2.    W treści reklamacji Klubowicz powinien wskazać swoje imię, nazwisko oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Klub Portfit lub Kluby MatrixFitness z zawartą Umową.
3.    Reklamacje składane przez Klubowicza będą rozpatrywane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.