Obsługujemy karty
bez dopłat i ograniczeń
Siłownia Matrix Fitness
Bielsko
Zapraszamy Państwa serdecznie do naszego klubu!
PIERWSZE WEJŚCIE o wartości
50 zł GRATIS !
Wypełnij Ankietę i umów się na pierwszą bezpłatną sesję treningową o wartości 50 zł.

Bony upominkowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze zasady („Zasady”) określają reguły wykorzystania bonów rabatowych o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) („Bon rabatowy”),  której organizatorem jest Matrix Fitness. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, przy ul. Sarni Stok 2.
 2. Wystawcą Bonów rabatowych jest Matrix Fitness. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, przy ul. Sarni Stok 2.
 3. Bony rabatowe mogą zostać zrealizowane w klubie Matrix Fitness w Bielsku-Białej.
 4. Treść niniejszych Zasad jest udostępniona na stronie internetowej Matrix Fitness dostępnej pod adresem http://www.matrixfitness.pl („Strona WWW”) oraz w klubie Matrix Fitness w Bielsku-Białej.

 

ZASADY WYKORZYSTANIA BONÓW RABATOWYCH

 1. Warunkiem skorzystania z Bonu rabatowego (tj. umniejszenia ceny sprzedaży brutto) jest dokonanie zakupu za kwotę minimum 100 zł (słownie: sto złotych) w okresie ważności Bonu rabatowego.
 2. Bon rabatowy jest ważny do daty podanej na dokumencie Bonu rabatowego, w każdym w przypadku nie dłużej jednak niż do dnia 31.012.2013 r.
 3. Tylko jeden Bon rabatowy może zostać wykorzystany podczas jednej transakcji płatniczej w klubie Matrix Fitness w Bielsku-Białej na kwotę równą lub większą niż 100 zł (słownie: sto złotych) a mniejszą niż 200 zł (słownie: dwieście). Dla przykładu w przypadku zakupu za kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uczestnik może wykorzystać dwa Bony rabatowe, w przypadku zakupu za 300 złotych uczestnik może wykorzystać trzy Bony rabatowe.
 4. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z realizacją Bonów rabatowych, zawierające co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstaw reklamacji należy przygotować w formie pisemnej i wysłać listem poleconym na adres siedziby Matrix Fitness w Bielsku-Białej bądź złożyć w klubie Matrix Fitness w Bielsku-Bialej najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedem) dni od momentu zakończenia Promocji, bądź wykupienia Bonu.
  Decyduje data stempla pocztowego. Matrix Fitness z siedzibą w Bielsku-Białej wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni na adres podany przez osobę składającą reklamację w reklamacji bądź na prośbę składającego Reklamację decyzję swą ogłosi w klubie Matrix Fitness w w Bielsku-Białej. Decyzja Matrix Fitness z siedzibą w Bielsku-Białej w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Matrix Fitness z siedzibą w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszych Zasad w trakcie ważności Bonów rabatowych, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić osób, które posiadają Bony rabatowe ich praw nabytych na podstawie niniejszych Zasad. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Zasad oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Zasady w zmienionej formie obowiązują od daty oznaczonej w ich treści i udostępnienia na Stronie WWW.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa